Referat frå årsmøte 5. mars 2013

Det vart halde årsmøte i grannelaget 03.03.2013 kl 1900 i Os Eldresenter.

Frå styret møtte Turid Kuntze, Øyvind Skarstein, Nina N. Stien, Arvid Tveit og Kristian Osen Fagertun.

Arvid Tveit ønska velkommen.

 

1.        Godkjenning av innkallinga

Innkallinga til årsmøtet vart godkjent.

 

2.        Årsmelding og rekneskap

Turid Kuntze gjekk gjennom årsmeldinga. Denne vart funnen i orden.

 

Arvid Tveit gjekk gjennom rekneskap frå 2012. Grannelaget gjekk med rundt kr 2700 i underskot i 2012 etter å ha gjeve eit tilskot på kr. 10.000 til Det historiske tunet på Lyngheim Eigenkapital er no på dryge 66.500. Det er om lag 2600 lågare enn i 2011, og det meiner styret er bra når vi tar omsyn til summen vi ga til Lyngheim . Rekneskapen vart godkjend med atterhald om at nokre summariske korrigeringar må gjerast før revisor Magne Brekke signerer på rekneskapen.

 

3.        Fastsetjing av kontingent

Kontingenten har vore på kr 200,- pr husstand. Det er framleis slik arrangementa i regi av grannelaget som oftast kostar pengar. Det er heller ingen konkrete prosjekt å nytte pengar på pr i dag, utover eit ønske om å få laga ein leikeplass. På grunnlag av dette, samt at grannelaget pr i dag har god økonomi, var styret sitt framlegg at kontingenten skal fortsette å vere kr 200,-. Dette vart vedteke.

 

Med tanke på at talet på betalande medlem i grannelaget har gått ned frå 2011 til 2012 sjølv om en del nye medlem er komne til, opplyste ein tidlegare kasserar i grannelaget at han pla sjekka om alle som vanlegvis hadde betalt kontingent hadde betalt kvart år. Om dei ikkje hadde det tillet han seg å sende ei venleg påminning. Denne praksisen bør takast opp att. Det kan hende folk berre gløymer å betale. Dessutan bør vi sette på ei betalingsfrist og legge ved giroblankettar. Det er ikkje alle som nyttar nettbank.

 

4.        Val av nytt styre

Velkomiteen har i år vore Anne Marit Høyem. Ho la fram liste over dei ho har spurt om å stille i styret til grannelaget. Nytt medlem i styret er Christian Toft. Arvid Tveit og Turid Kuntze tok attval (2 år). I tillegg sit Øyvind Skarstein, Hege Holemark, Kristian Osen Fagertun og Nina N. Stien i styret. Silje Olsen og Erling Berge gjekk ut av styret.

Talet på styremedlem skal vere 10 personar, og difor manglar vi tre namn til.

Vedtak: Styret jobbar vidare fram til konstituerande styremøte med å finne tre medlemmar.

Vedtak: Fordi statuttar for Grannelaget aust om elvo ikkje føreligg vedtok årsmøtet at styret er beslutningsdyktig inntil statuttar er vedteke av eit nytt årsmøte.

 

5.        Eventuelt

Saker som vart drøfta under ”eventuelt”:

·        Kva kan vi tilby for medlemma i grannelaget?

·        Diskusjon om leikeplass og ballbinge, som er gamle saker som det enno ikkje er noko løysing på. Ei gruppe har jobba vidare med leikeplass-saka, og vi bør legge ut info om status på nettsida og Facebook slik at folk ser at nokon jobbar med det.

·        Drøfting om vi bør ha einfest med f.eks. gammaldans i tillegg til krabbefesten for å gjere festane attraktive for alle aldersgrupper av vaksne. Det vart og sagt at noko av sjarmen med krabbefesten er å treffe naboar i alle aldrar. Årsmøtet kom ikkje til nokon konklusjon.

·        Kiwi-utbygging, diskusjon og spørsmål om det nokre har høyrd om utbygging av butikken, husvære og parkering.

 

6.        Diskusjon om krysset mellom Hatvikvegen og Steinneset

Etter diskusjonen har årsmøtet gitt styret i oppdrag å komme i kontakt med ansvarleg for endring og godkjenning av krysset og utbe ein plan for krysset. Styret formulerer eit skriv på vegne av grannelaget.  

 

7.        Informasjon om ”Det historiske tunet” på Lyngheim

Magne Brekke og Nils Georg Brekke orienterte om kva som skal skje med bygginga i år og kor tid det heile er venta å vere ferdig.

Stiftelsen har også fått nokre midlar for å utbetre og utvikle uteområdet rundt tunet. Det vart vidare diskusjon om moglege forbetringar og bruk av det store arealet på Lyngheim som kommunen disponerer samt om trafikk og parkering i samanheng med bruk av turvegar og tunet når det er ferdig.

 

8.        Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 

 

Ekstra informasjon