Årsmelding for ”Grannelaget Aust om elvo” 2012

Årsmøte ble heldt i Grannelaget Aust om elvo 6. mars 2012.

 

Styret har i 2012 bestått av følgjande medlemmer:

Turid Kuntze (leiar), Arvid Tveit (kasserar) (deler styreplassen med Liv Strømsvåg), Hege Holemark (referent og webansvarleg), Nina Nicolaysen, Silje Olsen,  Øyvind Skarstein, Erling Berge, Kristian Osen Fagertun.

Ut av styret gjekk Anne Marit Høyem, Anita Rundsveen og Otto Lyssand.

Styret skal bestå av 10 personar, men valkomiteen lykkast ikkje med å finne nok nye styremedlemmer. Styret i 2012 har derfor ikkje konstituert seg, men fungert sidan det første møtet etter årsmøtet, den 7. mai.

Styret har i perioden frå siste årsmøte hatt fire møte for å koordinere dei ulike aktivitetane.

St. Hans-feiring vart forberedt med rydding i fjero måndag 21. mai. Ganske mange personar møtte opp og rydda raskt fjero for tang og boss så det vart fint der før badesesongen og St- Hans-feiringa.

St- Hans-feiringa gjekk av stabelen på tradisjonelt vis med bål, grilling og loddsal. Veret var rimelig bra så for de tøffaste vart det bading!  Det har nok vore meir folk i Steinnesfjero tidlegare år før me fekk konkurranse av mange andre arrangement. Styret i Grannelaget meiner likevel at vi bør halde fram med det som er blitt ein tradisjon i Steinnesfjero, mellom anna med tanke på at ungane Aust om elvo skal ha eit trygt tilbod i nærområdet denne kvelden.

Krabbefesten er blitt eit fast innslag om hausten, og den ble halde den 6. oktober. Det var litt over 60 påmeldte, og det var passeleg i desse lokala. Diverre kom ikkje alle dei påmeldte så vi fekk litt færre betalande enn vi hadde rekna med. På menyen stod fiskesuppe, denne gongen med litt orientalsk vri laga til av Frode, Mi og Terese. Dessutan var det krabbeklør, krabbesskal og reker. I år som i fjor hadde vi levande musikk ved Geir-Magne Johnsen, og det var svært populært og skapte god stemning på dansegolvet. Vi fekk mange positive tilbakemeldingar på festen, og det setter styret stor pris på.

Julatrefest hadde vi etter nyttårsfeiringa. Styret har framleis det inntrykket at dette er et viktig arrangement for å samle innbyggjarane i Grannelaget og å gjere oss synlege. Datoen for julatrefesten var laurdag 5. januar. Serveringa var hotdogs, julekaker og gløgg, brus og kaffi. Det var åresal, julesongar og gang rundt juletreet, og nissen kom sjølvsagt. Både unge og gamle koste seg på festen. Det var veldig godt oppmøte, over 90 påmeldte.

Stor takk til alle som har brukt av fritida si og stått på slik at vi kunne lage desse vellukka arrangementa

Grannelaget har ikkje hatt tunge politiske saker i år, men har følgt med på planane for utbygging i Hamnevegen og området rundt, på begge sider av Hatvikvegen. Styret har drøfta korleis vi kan gjere grannelaget synleg og uttala oss til kommunen og i media om det som vedkjem området vi bur i.

Medlemstalet i Grannelaget Aust om elvo har gått ned frå 72 i 2010 til 69 i 2011. I 2012 var det 59 betalande medlemmer.

Det er tungt å finne nye medlem til styret i Grannelaget, og vi har diskutert om talet på styremedlem bør minskast. Men fordi det er styret som står for dei arrangementa vi har i løpet av året treng vi å vere 10. Det er ikkje alltid at alle kan stilla, og når nokre ikkje kan komma blir det mykje arbeid igjen på dei andre. Som styreleiar i dei to siste åra vil eg derfor nytta høvet til å minna medlemma i Grannelaget på at vi kvart år treng at nok personar stillar til styret slik at vi kan fortsetta med dei arrangementa som har blitt til ein tradisjon. Vi snakkar også kvart år om å auke aktiviteten for å få meir blest om Grannelaget, og skal det skje er det heilt naudsynt med aktive folk som stiller til styret.

Heimesida http://www.austomelvo.com/blir oppdatert når noko skjer i Grannelaget, mellom anna blir alle invitasjonar til arrangement lagt her. Vi har også ei side på Facebook der vi har eit aukande tal venar og der informasjon om arrangement og nokre bilete blir lagt ut.

For styret i Grannelaget aust om elvo

Turid Kuntze

 

Ekstra informasjon