Grannelaget Aust om elvo

Referat frå årsmøte 06. mars 2012

 

Det vart halde årsmøte i grannelaget 06.03.2012 kl 1900 i Os Eldresenter.

Frå styret møtte Turid Kuntze, Erling Berge, Silje Olsen, Øyvind Skarstein, Nina N. Stien, Anne Marit Høyem og Arvid Tveit.

Anne Marit Høyem ønska velkommen.

1.        Godkjenning av innkallinga

Innkallinga til årsmøtet vart godkjent.

2.        ABO informerar om planar for utbygging i nærområdet vårt (Lien/Eide-tomtene).

Drange frå ABO informerte tilhøyrarane frå Grannelaget om blant anna reguleringsplan, løysingar for veg og vegkryss som har vorte vurderte og om den planlagde bygginga av husvære på begge sider av Hatvikvegen.

3.        Årsmelding og rekneskap

Turid Kuntze gjekk gjennom årsmeldinga. Denne vart funnen i orden.

Arvid Tveit gjekk gjennom rekneskap frå 2011. Grannelaget gjekk med nærmare kr 900 i overskot i 2011 og har eigenkapital på dryge 69000. Det er så å seie uendra frå 2010. Rekneskapen vart godkjend med atterhald om at revisor Magne Brekke signerer på rekneskapen.

Det vart kommentert at krabbefesten går med underskot. Styret i Grannelaget må ta stilling til om det skal brukast så mykje pengar på denne festen og mellom anna vurdera om inntekter bør aukast.

 

4.Fastsetjing av kontingent

Kontingenten har vore på kr 200,- pr husstand. Styret har drøfta om den bør aukast. Det er framleis slik arrangementa i regi av grannelaget som oftast kostar pengar. Det er heller ingen konkrete prosjekt å nytte pengar på pr i dag, utover eit ønske om å få laga ein leikeplass. På grunnlag av dette, samt at grannelaget pr i dag har god økonomi, var styret sitt framlegg at kontingenten skal fortsette å vere kr 200,-. Dette vart vedteke.

 

5.Val av nytt styre

Nytt medlem i styret er Kristian Osen Fagertun. Hege Holemark og Nina Nicolaysen tok attval (2 år). I tillegg sit Turid Kuntze, Erling Berge, Silje Olsen, Øyvind Skarstein og Arvid Tveit i styret. Anne Marit Høyem, Otto Lyssand og Anita Rundsveen gjekk ut av styret.

Skal talet på styremedlem vere 10 personar manglar vi to namn til. Valkomiteen har ikkje lukkast med dette fram til årsmøtet.

Vedtak: Valkomiteen jobbar vidare fram til konstituerande styremøte med å finne to medlemmar og gir innspel til styret ved Turid Kuntze.

 

6.Formann i «Vener av Lyngheim» orienterer om bruk av Det historiske tunet på Lyngheim

Torolv frå ”Vener av lyngheim” fortalde om prosjektet med Lemstovo på Tveit og om kva stovo kan verte for nærmiljøet når ho er satt opp. ”Vener av Lyngheim” skal vere med og drifte det. Det trengs midlar for å få prosjektet ferdig, og man kan verte medlem av venelaget.

 

7.Forslag til havfisketur for medlemmar av Grannelaget

Det er framleis ønske om å arrangere turar etc. i regi av grannelaget. Eit konkret forslag er fisketur, og Øyvind Skarstein orienterte kort om dette framlegget.

 

8.Leikeplass i nærområdet

Silje Olsen orienterte om det arbeidet som er gjort, og kontakt med kommunen, for å freiste å få til ein leikeplass i området aust om elvo.

9.Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 

10.Eventuelt

 

 

 

Ekstra informasjon