Informasjon fra styret

Årsmøte i Grannelaget Austomelvo

 NB! Årsmøtet er flyttet til onsdag 16. mars!

 

Styret i Grannelaget Austom Elvo kallar med dette inn til årsmøte i Eldresenteret onsdag 16. mars kl 1900.

 

Årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Årsmelding og reknskap

3. Fastsetjing av kontigent

4. Val

5. Eventuelt

6. Innkomne forslag

 

Innkomne forslag må sendast styret innan torsdag 10. mars på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Alle med adresse austom elvo er hjarteleg velkomne!

 

Med helsing

Styret

 

Grannelaget Aust om elvo

Referat frå årsmøte 17. mars 2015

 

Det vart halde årsmøte i grannelaget 17.03.2015 kl 1900 på Lyngheimtunet.

Frå styret møtte Jan Ole Fagerbakke, Turid Kuntze, Robert Wagner-Larsen, Nina Nicolaysen, Arvid Tveit og Hege Kristin Holemark.

Jan Ole Fagerbakke ønska velkommen.

1.        Godkjenning av innkallinga

Innkallinga til årsmøtet vart godkjent.

2.        Årsmelding og rekneskap

Jan Ole Fagerbakke gjekk gjennom årsmeldinga. Denne vart funnen i orden. Det ble og  orientert om siste status for leikeplass på Lyngheim. Det er møteaktivitet i kommunen når det gjeld denne saken, og ein ønsker å sjå heile Lyngheim under eitt. Nils Georg Brekke informerte om at Vener av Lyngheim har fått midlar frå Gjensidigestiftinga for å få satt opp gjerde langs sjøen, uteplass visavis aktivitetsplass og steingard mot parkering. Det er ønskeleg at kommunen får driftsansvar for plassen. Det ble og påpeikt at vi bør omtala leikeplass som aktivitetspark – i alle fall i offisiell kommunikasjon med kommunen, i søknader o.l. til tross for at Grannelaget i historisk samanheng har jobba for leikeplass. Planen er at fysisk start for å lage aktivitetsparken på Lyngheim vert etter sommaren.

Arvid Tveit gjekk gjennom rekneskap frå 2014. Grannelaget gjekk med rundt kr 17 000 i overskot i 2014. Eigenkapital er no på dryge 91 300. Grannelaget har ikkje gjeld. Rekneskapen var signert av revisor Magne Brekke og vart godkjend utan atterhald. Det blei påpeikt at husleige for krabbefesten 2013 ikkje blei betalt før 2014. Underskotet for krabbefesten 2014 er derfor reelt sett 3000 lågare enn i regnskapet, noko som er det lågaste underskotet på fleire år.

 

3.        Fastsetjing av kontingent

Kontingenten har vore på kr 200,- pr husstand. Denne vart auka til kr 300,- pr husstand med håp om at vi kan bidra med meir til prosjekter som aktivitetspark framover.

 

4.        Val av nytt styre

Velkomiteen har i år vore Kristian Fagertun og Øyvind Skarstein. Desse stilte ikkje på årsmøtet og hadde ingen nye kandidater til styret. Jan Ole Fagerbakke, Christian Toft, Arvid Tveit og Turid Kuntze tok attval (2 år). I tillegg sit Nina Nicolaysen, Frode Høyland, Robert Wagner-Larsen og Hege Kristin Holemark i styret. Ingen gjekk ut av styret og styret er dermed uendra frå førre år. Det vart oppfordra til å finne fleire medlemmer til styret.

Talet på styremedlem skal vere 10 personar, og difor manglar vi to namn til.

Det ble reist spørsmål om ein må være 10 medlemmar i styret. Grunna krevjande arrangement og at det sjeldan er mogleg for alle medlemmer å stille ved arrangementa ynskjer vi framleis å være 10 medlemmer i styret.

Det vert konstituerande styremøte over påske.

 

5.        Eventuelt

·       Det kom innspel om at fotballbanen på Lyngheim bør gjerdast inn. No er det mange hundar som spring der og mange hundeeigare som ikkje tar ansvar for det hundane legg igjen – noko som er uheldig med tanke på ungane som rullar seg i graset. Alternativt kan ein ha betre skilting med utfyllande tekst. Dette er kommunen sitt ansvar, men grannelaget kan rette forespurnad til kommunen.  

·       Det kom innspel til at vi bør ha fleire aktivitetar for å få med fleire medlemmar. Dette har vært gjort tidligare, men det krev ein del å få gjennomført dette. Grannelaget bør engasjera seg i saker som angår bebuarane i vårt område. Det har blant anna komme ein sak på midtsiden.no i dag om bubilplass på moloen aust for elvo. Kva for konsekvensar vil det få for trafikk, boss, parkering o.l.? Grannelaget opplever no at vi ikkje blir informert frå kommunen om saker som angår oss. Jan Ole sjekkar med kommunen kva slags planar det er for bubilplass på moloen og ber om at vi blir informert om saker som angår vårt nabolag.

·       Det ser ut til at det kommer diesel på austsido av elvo – kanskje under gjestebryggja (inni hesteskoen). Dette er og et kommunalt ansvar, men må kanskje peikast på til kommunen.

 

6.        Informasjon om det historiske tunet på Lyngheim

Nils Georg Brekke informerte om det historiske tunet på Lyngheim, både om historikken og om vidare planer for tunet.

 

7.        Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 

 

 

 

Årsmelding for ”Grannelaget Austomelvo” 2014

 

 

Årsmøte ble heldt i Grannelaget Austomelvo 4. mars 2014.

 

Styret har i 2014 bestått av følgjande medlemmer: Jan Ole Fagerbakke (leiar), Arvid Tveit (kasserar), Hege Holemark (referent), Turid Anne Kuntze, Nina Nicolaysen, Christian Toft (webansvarlig) og Frode Høyland. Robert Wagner Larsen og Bjørn Fosse blei valt inn som styremedlemmer på årsmøtet, men sistnemnte trakk seg ved utgangen av året. Ut av styret gjekk Øyvind Skarstein og Kristian Osen Fagertun .

 

Styret skal i utgangspunktet bestå av 10 personar, men valkomiteen lykkast ikkje med å finne nok nye styremedlemmer. Styret vart konstituert med 9 medlemmer i april, men var ved utgangen av 2014 berre 8 medlemmer. Grannelaget er avhengig av at folk i nærområdet både engasjerer seg i grannelaget og deltar på arrangementa grannelaget står bak. Styret vil jobbe aktivt for å kunne konstituere eit nytt styre basert på 10 medlemmar.

 

 

Styret har i perioden frå årsmøtet i 2014 hatt 3 styremøter;

8. april                        Styremøte, konstituere nytt styre i Austomelvo Grannelag

8. mai                         Ekstraordinært styremøte, bevilling av midlar til lekeplass Lyngheim.

23. september             Styremøte

 

I tillegg til dei ordinære styremøta har det vore arrangert koordineringsmøtar for aktivitetane som grannelaget har hatt ansvar for.

 

  1. Dugnad i Haugsnesfjero. Dugnad for rydding av Haugsnesfjero blei arrangert 13. mai. Fjero blei rydda for tang og boss i forkant av badesesongen og St- Hans-feiring. Oppsamla søppel blei henta av BiR.

 

  1. St. Hans feiring i Haugsnesfjero. Årets St- Hans-feiringa gjekk av stabelen på tradisjonelt vis med bål, grilling og loddsal. I år må styret retta en stor takk til Nina Nicolaysen som tok på seg store arbeidsoppgåver med å få gjennomført arrangementet da fleire frå styret ikkje var tilgjengelig denne dagen. Til tross for moderat oppmøte de siste årene så ønskjer Styret i Grannelaget at ein likevel bør halde fram med det som er blitt ein tradisjon i Steinesfjero, mellom anna med tanke på at ungane Austomelvo skal ha eit trygt tilbod i nærområdet denne kvelden.

 

  1. Krabbefest. Den årlege «Krabbefesten» blei halden den 8. november i Oselvarnaustet. På menyen stod fiskesuppe, krabbeklør, krabbeskal og reker. Magne Brekke stilte også i år som konferansier og loste dei drøyt 40 gjestane gjennom en hyggelig kveld. Geir-Magne Johnsen stod som dei førre årene for musikk bidrog til god stemning på dansegolvet. Styret retter ein takk til alle som bidrog og til alle gjestane som var med på å gjere dette til ein minneverdig kveld!

 

  1. Juletrefest. Tradisjonen tro, så blei juletrefesten arrangert etter nyttårs, på søndag 11. januar. God deltaking av både unge og eldre på juletrefesten, men spesielt hyggeleg å sjå at mange hadde med seg barnebarna sine og at det var god deltaking frå Austre Lurane bufellesskap. Styret har inntrykk av at dette er eit viktig tiltak for å samle innbyggjarane i grannelaget og for å gjere oss synlege i nærmiljøet.

 

Styret ønskjer å rette ein stor takk til alle som har brukt av fritida si og stått på slik at vi kunne lage desse vellukka arrangementa også i 2014 (dugnad, St.Hans, krabbefest og juletrefest).

 

Grannelaget har ikkje vore direkte involvert i politiske saker i 2014, men styret har følgt tett med på planane om å etablera ein leikeplass på Lyngheim. I et ekstraordinært styremøte 8. mai 2014 ble det fatta eit vedtak om at grannelaget vil støtte ein eventuell etablering av leikeplass med 50.000 kroner.  Pengane er ikkje utbetalt i påvente av at tiltaket ikkje er formelt vedtatt.  Ein leikeplass på Lyngheim vil bli eit samarbeidsprosjekt mellom grannelaget og Os kommune, og vil vidare verta koordinert mot Lyngheimstunet og daira planar. Finansieringa vil skje med dugnadsinnsats, tippemidlar og eventuelle tilskot frå Os kommune. Eit førebels informasjonsskriv om leikeplass på Lyngheim vart distribuert i grannelaget i september.

 

Medlemstalet i Grannelaget Austomelvo er relativt stabilt samanlikna med dei siste årene med omlag 60 betalande medlemmer. Det er i dag godt over 200 bueiningar innafor grannelagtes definerte område, så det er eit klart mål om å auke antall betalande medlemmar.

 

Med bakgrunn i at grannelaget har en sunn økonomi, og ein god eigenkapital, så blei det i 2014 vedteke å ikkje auke medlemskontingenten – denne blei fastsatt til å fortsatt være 200 kroner pr husstand.  

 

Heimesida http://www.austomelvo.com/blir oppdatert når noko skjer i Grannelaget, mellom anna blir alle invitasjonar til arrangement lagt her. Vi har også ei side på Facebook der vi har eit aukande tal venar og der informasjon om arrangement og nokre bilete blir lagt ut.

 

 

For styret i Grannelaget Austomelvo.

 

 

Jan Ole Fagerbakke,

16. mars 2015

 

 

 

Grannelaget Aust om elvo

Referat frå årsmøte 4. mars 2014

 

Det vart halde årsmøte i grannelaget 04.03.2014 kl 1900 i Os Eldresenter.

Frå styret møtte Turid Kuntze, Hege Holemark, Jan Ole Fagerbakke, Øyvind Skarstein, Nina Nicolaysen, Arvid Tveit og Frode Høyland.

Turid Kuntze ønska velkommen.

1.        Godkjenning av innkallinga

Innkallinga til årsmøtet vart godkjent.

2.        Årsmelding og rekneskap

Turid Kuntze gjekk gjennom årsmeldinga. Denne vart funnen i orden.

Arvid Tveit gjekk gjennom rekneskap frå 2013. Grannelaget gjekk med rundt kr 10500 i overskot i 2013. Eigenkapital er no på dryge 74300. Det er om lag 10500 høgare enn i 2012, og det meiner styret er svært bra. Grannelaget har ikkje gjeld. Rekneskapen var signert av revisor Magne Brekke og vart godkjend utan atterhald.

3.        Fastsetjing av kontingent

Kontingenten har vore på kr 200,- pr husstand. Det er framleis slik arrangementa i regi av grannelaget som oftast kostar pengar. Det er heller ingen konkrete prosjekt å nytte pengar på pr i dag, utover eit ønske om å få laga ein leikeplass. På grunnlag av dette, samt at grannelaget pr i dag har god økonomi, var styret sitt framlegg at kontingenten skal fortsette å vere kr 200,-. Dette vart vedteke.

4.        Val av nytt styre

Velkomiteen har i år vore Silje Olsen og Erling Berge. Erling stilte på årsmøtet og la fram liste over dei som er spurte om å stille i styret til grannelaget.. Hege Holemark og Nina Nicolaysen tok attval (2 år). Frode Høyland som har vært fungerande styremedlem i delar av 2013 vart formelt valt inn i styret no. Nye medlem i styret er Robert Wagner Larsen og Bjørn Fosse.  I tillegg sit Jan Ole Fagerbakke, Christian Toft, Arvid Tveit og Turid Kuntze i styret. Kristian Osen Fagertun og Øyvind Skarstein gjekk ut av styret.

Talet på styremedlem skal vere 10 personar, og difor manglar vi eit namn til.

Vedtak: Styret jobbar vidare fram til konstituerande styremøte med å finne tre medlemmar.

Øyvind Skarstein og Anne Marit Høyem har tilbudt seg å vere varamedlem dersom styret ønskjer det. Grannelaget har ikkje hatt varamen til styret, men vi set pris på at det er mogleg å trekkje på ekstra krefter der det trengs.

 

5.        Eventuelt

Under ”eventuelt” vart det gode diskusjonar om aktuelle emne som Grannelaget kan engasjere seg i.  

·       Kan Norges Velforbund være aktuelt for Grannlaget aust om elvo? Turid har undersøkt litt etter det siste styremøtet. Det som tidligare heitte Norges Velforbund gjekk konkurs i 2010. Dette er erstatta av VELforbundet (stifta i 2010). Det er også noko som heiter Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) med nettside www.velnett.no. Turid lager ei presentasjonssak til neste styremøte så vi kan finne ut meir om kva desse eventuelt kan tilby og kva medlemskap kostar. 

·       Vidare utbyggingar i området Aust om elvo. Det viktigaste for Grannelaget er å kome inn i informasjonsflyten før ting er vedteke og starta på.   

·       Opningstid for nattklubben Solsiden og dermed støy for fleire naboar- veit me kva for ein instans i kommunen som handsamer slike ting?

·       Hamnevegen er etter det vi veit ein kommunal veg. Den er svært sliten og holete.  

·       Smiebakken – i samband med meir utbygging i området og venteleg meir trafikk bør Grannelaget komme i inngrep og krevje fortau for denne vegen.

·       Tømming av bosscontainer ved moloen.

·       Viktig oppgåve: Auke den aktive delen av medlemsmasse for å få engasjement.

·       Oselvanaustet, Oselvarlaget – kunne Grannelaget  engasjere seg med desse, eventuelt betala litt for seg og for eksempel få tilgang til lån av båt?

·       Skal Grannelaget engasjere seg med «Os by» og planane for sentrum («Liv på Øyro»)?

·       Grannelaget bør sende ut informasjon og invitasjon til nye grannar som flytter inn i dei nye husvera.

·       Neste styremøte står på årsplanen 6. mai. Dette er for lenge til. Me synest at me må koma i gang. Turid sjekker med styremedlemma når det kan passa med eit møte og set opp neste styremøte før påske.

6.        Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

 

 

 

Tirsdag 17. mars kl 1900 er det årsmøte i Det historiske tunet på Lyngheim.

Saksliste; 
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding og reknskap
3. Fastsetjing av kontigent
4. Val
5. Eventuelt
6. Orientering om det historiske tunet på Lyngheim
7. Innkomne forslag

Saker måmeldes inn til styrt innen torsdag 12. mars på e-post til .

Årsmelding for ”Grannelaget Aust om elvo” 2013

 

 

Årsmøte ble heldt i Grannelaget Aust om elvo 5. mars 2013.

 

Styret har i 2013 bestått av følgjande medlemmer:

 

Turid Kuntze (leiar), Arvid Tveit (kasserar) (deler styreplassen med Liv Strømsvåg), Hege Holemark (referent), Nina Nicolaysen, Øyvind Skarstein, Kristian Osen Fagertun, Christian Toft (webansvarlig) og Jan Ole Fagerbakke. Frode Høyland kom inn i løpet av året som fungerande medlem.

 

Ut av styret gjekk Silje Olsen og Erling Berge.

 

Styret skal bestå av 10 personar, men valkomiteen lykkast ikkje med å finne nok nye styremedlemmer. Styret i 2013 konstituerte seg i det første møtet etter årsmøtet, den 6. mai.

 

Styret har i perioden frå siste årsmøte hatt fire møte for å koordinere dei ulike aktivitetane.

 

St. Hans-feiring vart forberedt med rydding i fjero måndag 27. mai. Ganske mange personar møtte opp og rydda raskt fjero for tang og boss så det vart fint der før badesesongen og St- Hans-feiringa.

 

St- Hans-feiringa gjekk av stabelen på tradisjonelt vis med bål, grilling og loddsal. Veret var litt grått og kjølig, men heldt seg opplett!  Det har nok vore meir folk i Steinnesfjero tidlegare år før me fekk konkurranse av mange andre arrangement. Styret i Grannelaget meiner likevel at vi bør halde fram med det som er blitt ein tradisjon i Steinnesfjero, mellom anna med tanke på at ungane Aust om elvo skal ha eit trygt tilbod i nærområdet denne kvelden.

 

Krabbefesten er blitt eit fast innslag om hausten, og den ble halde den 19. oktober i Oselvarnaustet. På menyen stod fiskesuppe, krabbeklør, krabbeskal og reker. Magne Brekke kalte fram mang ein latter som konferansier. I år som på dei to førre krabbefestane  hadde vi levande musikk ved Geir-Magne Johnsen, og det var svært populært og skapte god stemning på dansegolvet. Takk til alle som bidrog og til alle gjestane som var med på å gjere festen så bra!

 

Julatrefest hadde vi etter nyttårsfeiringa, på søndag 12. januar. Det kom riktig mange, både unge og eldre på julatrefesten, mange hadde med seg barnebarna sine. Styret har difor framleis det inntrykket at dette er eit viktig arrangement for å samle innbyggjarane i Grannelaget og å gjere oss synlege. Serveringa var hotdogs, julekaker og gløgg, brus og kaffi. Det var åresal, julesongar og gang rundt juletreet, og nissen kom sjølvsagt. Både unge og gamle koste seg på festen. Stor takk til alle som har brukt av fritida si og stått på slik at vi kunne lage desse vellukka arrangementa

 

Grannelaget har ikkje hatt tunge politiske saker i år, men har følgt med på planane for utbygging i Hamnevegen og området rundt, på begge sider av Hatvikvegen. Styret har drøfta korleis vi kan gjere grannelaget synleg og uttala oss til kommunen og i media om det som vedkjem området vi bur i.

 

Medlemstalet i Grannelaget Aust om elvo har gått ned frå 69 i 2011 til 59 betalande i 2012. I 2013 var det ei lita, men gledeleg auke til 64 betalande medlemmer.

 

Talet på medlem i styret i Grannelaget skal vere 10. I 2013 var vi 8 konstituerte pluss Frode Høyland som kom inn i løpet av året og har delteke på møter og arrangement. Det er naudsynt å vere mange, for det er styret som står for arrangementa. Når ikkje alltid alle kan stilla, og når nokre ikkje kan komma blir det mykje arbeid igjen på dei andre.

 

Vi snakkar kvart år om å auke aktiviteten for å få meir blest om Grannelaget, og skal det skje er det heilt naudsynt med aktive folk som stiller til styret.

 

Heimesida http://www.austomelvo.com/blir oppdatert når noko skjer i Grannelaget, mellom anna blir alle invitasjonar til arrangement lagt her. Vi har også ei side på Facebook der vi har eit aukande tal venar og der informasjon om arrangement og nokre bilete blir lagt ut.

 

 

For styret i Grannelaget aust om elvo

 

 

Turid Kuntze

 

 

 

Ekstra informasjon